Tìm kiếm

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

luận văn, chuyên đề, đề tài - du lịch sinh thái tại việt nam

luận văn, chuyên đề, đề tài - du lịch sinh thái tại việt nam


Du lịch sinh thái hầu như là có nhiều nghĩa như người sử dụng thuật ngữ. Vì vậy, nó có thể có hiệu quả hơn để thừa nhận có nhiều hình thức và mức độ du lịch sinh thái, trái ngược với phân chia du lịch thành sinh thái và không sinh thái. Đề xuất đây là một hệ thống đánh giá, dựa trên năm thông số. Cũng giống như các khách sạn và nhà hàng nhận được một đánh giá từ một đến bốn sao, điểm tham quan du l ịch sinh thái có thể được đánh giá trên một hệ thống bướm đối với các chính sách môi trường của họ. Các thông số được đề xuất là: Giảm tác động đến môi trường / chính sách môi tr ường bền vững, tương tác với thiên nhiên, sự tham gia của cộng đồng và tương tác với con người, các hoạt động môi trường, và tính bền vững kinh tế. Sau đó, chúng tôi yêu cầu quy mô liên doanh du lịch sinh thái có thể đạt điểm số cao trên mỗi thông số, trên cơ sở liên tục hoặc bền vững.