Tìm kiếm

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Dịch vụ khách sạn trong hoạt động của NHNo&PTNT Việt Nam

Dịch vụ khách sạn trong hoạt động của NHNo&PTNT Việt Nam


Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH DOANH KHÁCH SẠN
1.1. Khái niệm và đặc điểm kinh doanh khách sạn
1.2. Xu hướng phát triển và vai trò của du lịch và dịch vụ khách sạn
1.3. Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế du lịch và của Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Việt Nam trong việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào các khách sạn, nhà nghỉ
Chương 2: TÌNH HÌNH DU LỊCH - KHÁCH SẠN VIỆT NAM VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁCH SẠN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
2.1. Tình hình du lịch Việt Nam
2.2. Thực trạng hoạt động của các cơ sở khách sạn, nhà nghỉ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
2.3. Nguyên nhân của hạn chế và những vấn đề đặt ra đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ - KHÁCH SẠN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
3.1. Định hướng, mục tiêu phát triển
3.2. Những giải pháp chủ yếu phát triển kinh doanh khách sạn
3.3. Các đề xuất kiến nghị
KẾT LUẬN